4000 نفر سالمند تحت پوشش بهزیستی استان هستند

به گزارش پرسینا بلاگ، عاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: یکی از اهداف سند ملی سالمندان، توانمندسازی سالمندان است.

4000 نفر سالمند تحت پوشش بهزیستی استان هستند

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان در تشریح اهداف سند ملی سالمندی، گفت: سند ملی سالمندان اهمیت مسئله سالمندی را از دو بعد فردی و جمعیتی آنالیز می نماید. بعلاوه در حال حاضر با توجه به پیشرفت های بشر در کنترل بیماری ها، تکنولوژی، توسعه اقتصادی و اجتماعی امید به زندگی افزایش یافته و این سن 72 سال است که در حال افزایش نیز است.

گل نسا آقامحمدی با بیان اینکه شاهد کاهش باروری هستیم و استان زنجان دهمین استان دارای جمعیت 10 درصدی سالمندی است و به جمعیت بالای 60 سال را جمعیت سالمند می گویند، اضافه کرد: شاهد افزایش رشد جمعیت بالای 60 سال در سال های اخیر بوده ایم، به این صورت که در سال 55 جمعیت بالای 60 سال 5 درصد از جامعه بوده که در عرض 40 سال به 10 درصد رسیده و در 20 سال آینده شاهد رشد دو برابری آن بوده و جمعیت سالمندی به 20 درصد خواهد رسید. بعلاوه سند ملی سالمندان در جهت تامین سلامت و رفاه سالمندان و نیز تصویب برنامه های مرتبط با حوزه سالمندی به وسیله دستگاه های اجرایی تنظیم شده که دارای شش هدف است.

این مسئول با بیان اینکه فرهنگ ما، فرهنگ ایرانی اسلامی است که به تکریم سالمندان در آن اشاره شده و می خواهیم این فرهنگ را با یاری سمن ها، ارگان های مربوطه و ... در جامعه پررنگ تر کنیم، توضیح داد: یکی از اهداف سند ملی سالمندان، توانمندسازی سالمندان است که اشاره شده و برنامه هایی همانند آموزش مراقبان سالمندان، حمایت از تشکل های سالمندان، ایجاد و توسعه محیط های دوست دار سالمند، بازنگری سن بازنشستگی، دسترسی به تسهیلات اقتصادی، توسعه سوادآموزی و مطلع سازی سالمندان، آموزش تکنولوژی های نوین آموزشی و ارتباطی به سالمندان از زیرشاخه های این حوزه است.

آقامحمدی با بیان اینکه هدف دیگر سند ملی سالمندان حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی اجتماعی و معنوی سالمندان است که تاکید بر خودمراقبتی دارد و تقویت و ادغام خدمات در نظام شبکه سلامت، ترویج سبک زندگی سالم، افزایش دسترسی سالمندان به اقدامات غربالگری و ... نیز از دیگر تاکیدات این حوزه است، ادامه داد: تقویت حمایت های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی نیز از دیگر اهداف سند ملی سالمندان است که تامین معیشت و خدمات اقتصادی سالمندان، توسعه و نگه داری از سالمندان احتیاجمند مراقبت، برقراری یارانه برای سالمندان احتیاجمند، توسعه انواع مدل های مراقبتی متناسب با احتیاج سالمند و ... نیز از بخش های دیگر سند است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه توسعه زیرساخت های مورد احتیاج در امور سالمندی و تامین منابع اقتصادی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان نیز از اهداف دیگر سند است، گفت: برای اجرایی شدن همه اهداف و راهبردهای سند ملی سالمندان، برنامه عملیاتی معین و وظایف هر ارگان مشخص شده است. بعلاوه سند ملی سالمندان با مشارکت همه اساتید و متخصصان حوزه حقوق بین الملل و مشارکت همه اعضا در سطح کشور تهیه و ارائه شده است.

این مسئول با بیان اینکه نبود انسجام در عملکرد دستگاه ها، تامین نشدن اقتصادی متناسب با سند ملی، پوشش ناکافی رفاهی و بیمه ای، نداشتن کفاف پرداخت های بازنشستگی و مستمری برای سالمندان، ناکافی بودن محیط های عمومی مناسب سازی شده و دوست دار سالمندان و ... از چالش های حوزه سالمندان است، گفت: تقویت و توسعه تشکل ها و نهادهای مردمی مرتبط با سالمندان استان است که پیشنهاد دبیرخانه بوده و در این زمینه احتیاج به همکاری از سوی همه ارگان ها و دستگاه های مربوطه دارد.

وی با بیان اینکه 4000 نفر سالمند تحت پوشش بهزیستی استان هستند که 300 نفر از این جمعیت در مراکز بهزیستی خدمات می بینند و دو بنیاد فرزانگان در استان نیز جمعیت قابل ملاحظه ای را تحت پوشش قرار می دهد، اعلام نمود: سالمندان تحت پوشش بهزیستی، سالمندان دارای معلولیت و محدودیت هستند که 1200 نفر از سالمندان تحت پوشش از برنامه های مستمری بگیر بهزیستی استفاده می نمایند و بقیه از خدمات غیرمستمری بگیر بهره مند هستند.معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان در تشریح اهداف سند ملی سالمندی، اظهار کرد: سند ملی سالمندان اهمیت مسئله سالمندی را از دو بعد فردی و جمعیتی آنالیز می نماید. بعلاوه در حال حاضر با توجه به پیشرفت های بشر در کنترل بیماری ها، تکنولوژی، توسعه اقتصادی و اجتماعی امید به زندگی افزایش یافته و این سن 72 سال است که در حال افزایش نیز است.

گل نسا آقامحمدی با بیان اینکه شاهد کاهش باروری هستیم و استان زنجان دهمین استان دارای جمعیت 10 درصدی سالمندی است و به جمعیت بالای 60 سال را جمعیت سالمند می گویند، اضافه کرد: شاهد افزایش رشد جمعیت بالای 60 سال در سال های اخیر بوده ایم، به این صورت که در سال 55 جمعیت بالای 60 سال 5 درصد از جامعه بوده که در عرض 40 سال به 10 درصد رسیده و در 20 سال آینده شاهد رشد دو برابری آن بوده و جمعیت سالمندی به 20 درصد خواهد رسید. بعلاوه سند ملی سالمندان در جهت تامین سلامت و رفاه سالمندان و نیز تصویب برنامه های مرتبط با حوزه سالمندی به وسیله دستگاه های اجرایی تنظیم شده که دارای شش هدف است.

این مسئول با بیان اینکه فرهنگ ما، فرهنگ ایرانی اسلامی است که به تکریم سالمندان در آن اشاره شده و می خواهیم این فرهنگ را با یاری سمن ها، ارگان های مربوطه و ... در جامعه پررنگ تر کنیم، اضافه کرد: یکی از اهداف سند ملی سالمندان، توانمندسازی سالمندان است که اشاره شده و برنامه هایی همانند آموزش مراقبان سالمندان، حمایت از تشکل های سالمندان، ایجاد و توسعه محیط های دوست دار سالمند، بازنگری سن بازنشستگی، دسترسی به تسهیلات اقتصادی، توسعه سوادآموزی و مطلع سازی سالمندان، آموزش تکنولوژی های نوین آموزشی و ارتباطی به سالمندان از زیرشاخه های این حوزه است.

آقامحمدی با بیان اینکه هدف دیگر سند ملی سالمندان حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی اجتماعی و معنوی سالمندان است که تاکید بر خودمراقبتی دارد و تقویت و ادغام خدمات در نظام شبکه سلامت، ترویج سبک زندگی سالم، افزایش دسترسی سالمندان به اقدامات غربالگری و ... نیز از دیگر تاکیدات این حوزه است، ادامه داد: تقویت حمایت های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی نیز از دیگر اهداف سند ملی سالمندان است که تامین معیشت و خدمات اقتصادی سالمندان، توسعه و نگه داری از سالمندان احتیاجمند مراقبت، برقراری یارانه برای سالمندان احتیاجمند، توسعه انواع مدل های مراقبتی متناسب با احتیاج سالمند و ... نیز از بخش های دیگر سند است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه توسعه زیرساخت های مورد احتیاج در امور سالمندی و تامین منابع اقتصادی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان نیز از اهداف دیگر سند است، گفت: برای اجرایی شدن همه اهداف و راهبرد های سند ملی سالمندان، برنامه عملیاتی معین و وظایف هر ارگان مشخص شده است. بعلاوه سند ملی سالمندان با مشارکت همه اساتید و متخصصان حوزه حقوق بین الملل و مشارکت همه اعضا در سطح کشور تهیه و ارائه شده است.

این مسئول با بیان اینکه نبود انسجام در عملکرد دستگاه ها، تامین نشدن اقتصادی متناسب با سند ملی، پوشش ناکافی رفاهی و بیمه ای، نداشتن کفاف پرداخت های بازنشستگی و مستمری برای سالمندان، ناکافی بودن محیط های عمومی مناسب سازی شده و دوست دار سالمندان و ... از چالش های حوزه سالمندان است، گفت: تقویت و توسعه تشکل ها و نهاد های مردمی مرتبط با سالمندان استان است که پیشنهاد دبیرخانه بوده و در این زمینه احتیاج به همکاری از سوی همه ارگان ها و دستگاه های مربوطه دارد.

او با بیان اینکه 4000 نفر سالمند تحت پوشش بهزیستی استان هستند که 300 نفر از این جمعیت در مراکز بهزیستی خدمات می بینند و دو بنیاد فرزانگان در استان نیز جمعیت قابل ملاحظه ای را تحت پوشش قرار می دهد، گفت: سالمندان تحت پوشش بهزیستی، سالمندان دارای معلولیت و محدودیت هستند که 1200 نفر از سالمندان تحت پوشش از برنامه های مستمری بگیر بهزیستی استفاده می نمایند و بقیه از خدمات غیرمستمری بگیر بهره مند هستند.

خبرنگاران زنجان زنجان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 15 مهر 1401 بروزرسانی: 15 مهر 1401 گردآورنده: persinablog.ir شناسه مطلب: 8151

به "4000 نفر سالمند تحت پوشش بهزیستی استان هستند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "4000 نفر سالمند تحت پوشش بهزیستی استان هستند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید